Allmänna villkor

Advokat Daniel BG Svensson AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende kontaktpersoner som erhålls i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag. Vi kan nämligen inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra jävs- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kan även användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifte kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Advokat Daniel BG Svensson AB lämnar inte ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) en särskild överenskommelse upprättats mellan advokatbyrån och dig, (2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Daniel BG Svensson AB enligt Vägledande regler för god advokatsed (VRGA), under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Daniel BG Svensson AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. På din begäran eller på eget initiativ kommer Advokat Daniel BG Svensson AB att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med Advokat Daniel BG Svensson AB:s behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister rörande arvode och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. För vidare information se www.advokatsamfundet.se.

Uppdragstyper

Brottmål, inklusive ekobrottmål
Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
LVU-, LPT-och LVM-mål.

Kontakta mig